Curs

L'EMPRESA A L'ENTORN SOCIAL: IGUALTAT, RSC I PRL

Tipus Curs Adreçat a Tothom
Modalitat Online Sector TOTS
Durada 28 hores Dies -
Pagament Horari laboral -
Adreça -

Objectius

- Comprendre els desafiaments socials actuals i com aquests afecten la societat i al planeta.
- Aprendre sobre les accions empresarials que es poden prendre per a reduir l'impacte social i millorar la qualitat de vida de les persones.
- Desenvolupar habilitats per a prendre decisions i actuar de manera responsable en l'entorn social.
- Aprendre sobre les polítiques i programes socials existents i com es poden involucrar en ells.
- Reflexionar sobre el paper de l'empresa en la construcció d'un món més just i sostenible.
- Aprendre sobre les estratègies i eines per a mesurar i avaluar l'impacte social de les accions empresarials.

Programa

 • L'EMPRESA A L'ENTORN SOCIAL: IGUALTAT, RSC I PRL
  • 1. MÒDUL.- Prevenció de riscos laborals
  • 2. MÒDUL.- Gestió Mediambiental
  • 3. MÒDUL.- Igualtat de gènere
  • 4. MÒDUL.- Responsabilitat Social Corporativa
  • 5. MÒDUL.- Conclusions

 • L'EMPRESA A L'ENTORN SOCIAL: IGUALTAT, RSC I PRL
  • 1. MÒDUL.- Prevenció de riscos laborals
   • 1.1. UNITAT.- Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
    1.1.1. Introducció i objectius
    1.1.2. El treball i la salut: els riscos professionals. Factors de risc
    1.1.3. Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals
    1.1.4. Altres patologies derivades del treball
    1.1.5. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals
    1.1.6. La Llei de Prevenció de Riscos Laborals
    1.1.7. El Reglament dels Serveis de Prevenció
    1.1.8. Reglamentacions tècniques específiques derivades de la *LPRL
    1.1.9. Les directives comunitàries
    1.1.10. Drets i deures bàsics en aquesta matèria
    1.1.11. Deures dels treballadors
  • 2. MÒDUL.- Gestió Mediambiental
   • 2.1. UNITAT.- Introducció al Medi ambient. Conceptes Bàsics
    2.1.1. Medi ambient
    2.1.2. Ecologia i Ecosistema
    2.1.3. Biodiversitat
    2.1.4. Impacte Ambiental

    2.2. UNITAT.- Principals Problemes Mediambientals
    2.2.1. Concepte de residus
    2.2.2. Residus urbans
    2.2.3. Residus industrials
    2.2.4. Tractament de residus
    2.2.5. Caracterització dels sòls contaminats
    2.2.6. Tècniques de recuperació dels sòls
    2.2.7. Contaminació de mitjans aquàtics
    2.2.8. Tractament d'aigües residuals
    2.2.9. L'aigua
    2.2.10. El sòl
    2.2.11. Els recursos marins
    2.2.12. La flora i la fauna
    2.2.13. Els recursos energètics

    2.3. UNITAT.- Desenvolupament Sostenible
    2.3.1. Origen del terme sostenibilitat
    2.3.2. Sostenibilitat ambiental, social i econòmica
    2.3.3. Objectius de desenvolupament sostenible
    2.3.4. Impacte ambiental i petjada ecològica
    2.3.5. Economia circular i sostenibilitat

    2.4. UNITAT.- Cap a una Correcta Conducta Mediambiental

    2.4.1. Consum responsable
    2.4.2. Reciclatge
    2.4.3. Bones pràctiques individuals. Ús de recursos
    2.4.4. Bones pràctiques empresarials

    2.5. UNITAT.- Educació Ambiental com a Resposta a la Crisi Ambiental
    2.5.1. Objectius de l'educació ambiental
    2.5.2. Principis bàsics de l'educació ambiental
    2.5.3. Instruments de l'educació ambiental

    2.6. UNITAT.- Glossari de Termes
    2.6.1. Glossari de Termes
  • 3. MÒDUL.- Igualtat de gènere
   • 3.1. UNITAT.- Introducció a la igualtat d'oportunitats
    3.1.1. Significat i abast del principi d'igualtat d'oportunitats
    3.1.2. L'enfocament de gènere: la teoria sexe-gènere
    3.1.3. Desigualtats lligades al gènere
    3.1.4. Divisió sexual del treball

    3.2. UNITAT.- Marc jurídic
    3.2.1. Marc jurídic internacional
    3.2.2. Unió Europea
    3.2.3. Legislació Espanyola
    3.2.4. Reial decret 901/2020
    3.2.5. Reial decret 902/2020
    3.2.6. III Pla d'Igualtat

    3.3. UNITAT. - Plans d'Igualtat en l'empresa
    3.3.1. Aspectes bàsics per a l'elaboració del pla d'igualtat
    3.3.2. Procediment de negociació
    3.3.3. Comunicació empresa – RLT
    3.3.4. Comissió negociadora
    3.3.5. Diagnòstic
    3.3.6. Fases del Diagnòstic
    3.3.7. Resultat del diagnòstic
    3.3.8. Diagnòstic qualitatiu
    3.3.9. Programació
    3.3.10. Indicadors
    3.3.11. Objectius mínims
    3.3.12. Implantació
    3.3.13. Vigència
    3.3.14. Seguiment, avaluació i revisió
    3.3.15. Mesures transversals: comunicació
    3.3.16. Mesures transversals: formació
    3.3.17. Respecte a la confidencialitat
    3.3.18. Registre i dipòsit de Plans d'Igualtat
    3.4. UNITAT.- L'acció positiva
    3.4.1. Definició, significat i objectius fonamentals
    3.4.2. Normativa de referència
    3.4.3. Llistat base d'accions positives

    3.5. UNITAT.- Empresa flexible i responsable
    3.5.1. Empresa Flexible
    3.5.2. Idees clau de la conciliació
    3.5.3. Responsabilitat Social Corporativa
    3.5.4. La conciliació: eina per a la igualtat real d'homes i dones
    3.5.5. Dificultats i problemes associats
    3.5.6. Instruments legals
    3.5.7. Tractament i enfocament
    3.5.8. Polítiques de Conciliació

    3.6. UNITAT.- Comunicació no sexista
    3.6.1. Introducció
    3.6.2. L'androcentrisme en el llenguatge
    3.6.3. La imatge de les dones en els mitjans de comunicació i en la publicitat
    3.6.4. Els mitjans de comunicació. Introducció
    3.6.5. La imatge de les dones en els mitjans de comunicació
    3.6.6. La imatge de les dones en la premsa escrita
    3.6.7. La imatge de les dones en la ràdio
    3.6.8. La imatge de les dones en la televisió
    3.6.9. La imatge de les dones en els informatius de televisió
    3.6.10. La imatge de les dones en les sèries de televisió i telefilmes
    3.6.11. La imatge de les dones en els programes d'entreteniment
    3.6.12. La imatge de les dones en la xarxa
    3.6.13. La violència de gènere i els mitjans de comunicació
    3.6.14. Notícies relacionades amb la violència de gènere en l'àmbit de la parella
    3.6.15. Tractament sensacionalista de la violència de gènere
    3.6.16. La imatge de les dones en la publicitat
    3.6.17. La imatge de les dones en la publicitat televisiva actual
    3.6.18. Consum responsable
    3.6.19. Recomanacions per a un ús no sexista del llenguatge
    3.6.20. Altres recomanacions per a un ús no sexista del llenguatge
    3.6.21. Estratègies morfològiques
    3.6.22. Estratègies semàntiques
    3.6.23. Estratègies sintàctiques
    3.6.24. Ús no sexista del llenguatge en les titulacions i professions
    3.6.25. Casos que presenten una solució doble
    3.6.26. Casos de gènere comú
    3.6.27. Les concordances
    3.6.28. Recomanacions generals d'utilització de les formes del femení i del masculí en els oficis, càrrecs i professions
    3.6.29. Ús del llenguatge en la xarxa
    3.6.30. Llenguatge textual específic amb funció apel·lativa
    3.6.31. Llenguatge textual específic derivat de l'ús de les TIC

    3.7. UNITAT.- Assetjament sexual i violència en el lloc de treball
    3.7.1. Introducció
    3.7.2. Sostre de cristall
    3.7.3. Assetjament sexual
    3.7.4. Tipus d'assetjament sexual
    3.7.5. Prevenció i Actuació
    3.7.6. Recomanacions per a les víctimes d'assetjament sexual en l'àmbit laboral
    3.7.7. Violència en el lloc de treball
    3.7.8. Violència contra la dona
    3.7.9. Alguns drets de les dones víctimes de violència de gènere: significat i contingut
    3.7.10. El dret a l'assistència social integral
    3.7.11. Drets Laborals i de Seguretat Social
    3.7.12. Ajuda per a canvi de residència de víctimes de violència de gènere
    3.7.13. Mites i falses creences
    3.7.14. Cicle de la violència
    3.7.15. micromasclismes

    3.8. UNITAT.- L'assetjament psicològic en el treball: assetjament psicològic
    3.8.1. Característiques de l'assetjament psicològic
    3.8.2. Tipus d'assetjament
    3.8.3. Característiques essencials que identifiquen a aquesta mena de violència psicològica
    3.8.4. Conductes de l'Assetjament psicològic
    3.8.5. Seducció
    3.8.6. Conflicte
    3.8.7. Assetjament
    3.8.8. Entorn
    3.8.9. Intervenció de l'empresa
    3.8.10. Exclusió
    3.8.11. Recuperació
    3.8.12. Conseqüències de l'assetjament psicològic
    3.8.13. Els assetjadors
    3.8.14. La víctima
    3.8.15. Glossari
  • 4. MÒDUL.- Responsabilitat Social Corporativa
   • 4.1. UNITAT.- Conceptes Generals
    4.1.1. Què és la Responsabilitat Social Corporativa
    4.1.2. Descripció de la RSC de la OIT i del Parlament Europeu
    4.1.3. Principis que regeixen la RSC
    4.1.4. Tipus d'empresa segons la seva ètica
    4.1.5. Història recent de la Responsabilitat Social
    4.1.6. Organismes relacionats amb la Responsabilitat Social Empresarial

    4.2. UNITAT.- Avantatges de les Polítiques de RSC
    4.2.1. Avantatges d'adoptar una política de RSC
    4.2.2. Els avantatges per a l'empresa: el «cas empresarial» en la ciutadania corporativa
    4.2.3. Beneficis d'imatge
    4.2.4. Avantatges competitius per a guanyar i fidelizar clients
    4.2.5. Motivació i qualificació: la ciutadania corporativa reté al personal i crea capital humà
    4.2.6. La ciutadania corporativa crea capital social
    4.2.7. Tots guanyen: els beneficis socials de la ciutadania corporativa

    4.3. UNITAT.- RSC i Ètica Empresarial
    4.3.1. El model antropològic de direcció de negocis
    4.3.2. La tecnologia de la informació, causa de nous canvis
    4.3.3. El model antropològic, l'excel·lència i l'ètica
    4.3.4. La creació de valor en les empreses
    4.3.5. El lideratge ètic i l'ètica empresarial
    4.3.6. Ètica vs. Negoci. El significat de la responsabilitat social

    4.4. UNITAT.- Pràctiques de RSC
    4.4.1. Dimensions de la RSE
    4.4.2. Futur i barreres de la RSE
    4.4.3. Entorn social
    4.4.4. Entorn ambiental
    4.4.5. Entorn econòmic
  • 5. MÒDUL.- Conclusions
   • 5.1. Resum del curs
    5.2. Objectius
    5.3. Només els grans poden fer-ho?
    5.4. Existeixen possibilitats de finançament per a aquesta mena d'actuacions?
    5.5. Conclusions

Metodologia

FORMA'T AL TEU RITME!
Aquesta formació es realitzarà en la modalitat online mitjançant una metodologia activa i participativa basada en el desenvolupament de les competències i habilitats de cada participant. La flexibilitat horaria d'aquesta modalitat l’han convertit en una alternativa formativa molt sòlida, atenent a les avantatges que aporta i als bons resultats que n’obtenen els alumnes.

Destinataris/àries

Qualsevol persona i/o professional que vulgui conèixer o ampliar els seus coneixements sobre l'empresa a l'entorn social.

Certificació

Diploma d'acreditació de la formació rebuda avalat per Cecot formació i desenvolupament.

Preu

INSCRIU-TE I COMENÇA EN 48 HORES!
- Socis: Cecot Plus, Avançat o Premium: 130€
- Socis: Gremis de la Cecot: 180€
- Socis: Cecot Individual o Bàsic: 180€
- Socis: Cecot Open: 215€
- No socis: 230€

Descomptes:
- Persones desocupades: 10% de descompte
- 3 o més alumnes d'una mateixa empresa: 10% de descompte (dte. aplicable a partir de la 3a. inscripció)
- Socis d'entitats col·laboradores: Consulta-les aquí
* Descomptes no acumulables