Curs

PRL - PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Tipus Curs Adreçat a Tothom
Modalitat Online Sector TOTS
Durada 30 hores Dies -
Pagament Horari laboral -
Adreça -

Objectius

- Conèixer els conceptes bàsics de la PRL i la seva importància en el món laboral.
- Identificar els riscos laborals i aprendre a prevenir-los.
- Conèixer les regulacions i normatives actuals en matèria de PRL.
- Aprendre tècniques per avaluar la seguretat en el lloc de treball.
- Millorar habilitats de comunicació i treball en equip per a garantir un ambient de treball segur.
- Desenvolupar programes de PRL i avaluar-ne la seva efectivitat.

Programa

 • PRL - PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
  • Conceptes bàsics sobre la seguretat i la salut en el treball.
  • Riscos generals i la seva prevenció.
  • Riscos específics i la seva prevenció.
  • Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
  • Primers auxilis.

 • PRL - PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
  • Conceptes bàsics sobre la seguretat i la salut en el treball.
   • 1.1 UNITAT.- Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball

    1.1.1 Introducció i objectius
    1.1.2 El treball i la salut: els riscos professionals. Factors de risc
    1.1.3 Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals
    1.1.4 Altres patologies derivades del treball
    1.1.5 Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals
    1.1.6 La Llei de Prevenció de Riscos Laborals
    1.1.7 El Reglament dels Serveis de Prevenció
    1.1.8 Reglamentacions tècniques específiques derivades de la LPRL
    1.1.9 Les directives comunitàries
    1.1.10 Drets i deures bàsics en aquesta matèria
    1.1.11 Deures dels treballadors
    1.1.12 Recorda

  • Riscos generals i la seva prevenció.
   • 1. 2.1. UNITAT.- Els riscos lligats a les condicions de seguretat

    2.1.1 Introducció als riscos lligats a les condicions de seguretat
    2.1.2. El lloc de treball
    2.1.3. Les einesOrdre i neteja
    2.1.4. Les màquines
    2.1.5. L'electricitat
    2.1.6. Incendis
    2.1.7 Prevenció de l'incendi
    2.1.8. Protecció contra incendis
    2.1.9 Emmagatzematge, manipulació i transport
    2.1.10 La senyalització
    2.1.11 Treballs de manteniment
    2.1.12 Recorda

    2.2. UNITAT.- Els riscos lligats al medi ambient de treball

    2.2.1. Introducció als riscos lligats al medi ambient de treball
    2.2.2. L'exposició laboral a agents químics
    2.2.3. Avaluació del risc d'exposició a agents químics
    2.2.4. Mesures de prevenció i control: exposició a agents químics
    2.2.5. L'exposició laboral a agents físics
    2.2.6 Soroll i vibracions
    2.2.7 Radiacions ionitzants i no ionitzants
    2.2.8 Avaluació del risc d'exposició a agents físics
    2.2.9 Mesures de prevenció i control: exposició a agents físics
    2.2.10 L'exposició laboral als agents biològics
    2.2.11 Avaluació del risc biològic
    2.2.12 Mesures de prevenció i control: risc biològic
    2.2.13 Recorda

    2.3. UNITAT.- La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral

    2.3.1. Introducció a la càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral
    2.3.2 Factors Psicosocials
    2.3.3. Classificació
    2.3.4. La càrrega de treball
    2.3.5. La càrrega física
    2.3.6. Els esforços físics
    2.3.7. La postura de treball
    2.3.8. La manipulació manual de càrregues
    2.3.9. Els moviments repetitius
    2.3.10. La càrrega mental
    2.3.11. La fatiga
    2.3.12. La insatisfacció laboral
    2.3.13. Desmotivació
    2.3.14. Consells per a Manejar l'Estrès Personal
    2.3.15. Recorda

    2.4. UNITAT.- Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual

    2.4.1. Sistemes elementals de control de riscos
    2.4.2 La protecció de la seguretat i salut dels treballadors
    2.4.3. La protecció col·lectiva
    2.4.4. Mesures de protecció incorporades al lloc de treball
    2.4.5. Mesures de protecció incorporades a equips de treball
    2.4.6. La protecció individual
    2.4.7. Classificació dels equips de protecció individual
    2.4.8. Recorda

    2.5. UNITAT.- Nocions bàsiques d'actuació en emergències i evacuació

    2.5.1. Introducció a les nocions bàsiques d'actuació en emergències i evacuació
    2.5.2. Situació d'emergència
    2.5.3. Tipus d'emergències
    2.5.4 Classificació de les situacions d'emergència
    2.5.5 Organització de les emergències
    2.5.6. Mesurades d'emergència / Procediment d'actuació en emergència
    2.5.7. Pla d'autoprotecció
    2.5.8. Pla d'evacuació
    2.5.9. Actuació en situacions d'emergència
    2.5.10. Simulacres
    2.5.11. Informació de suport per a l'actuació en emergències
    2.5.12. Recorda

    2.6. UNITAT.- El control de la salut dels treballadors

    2.6.1. Introducció al control de la salut dels treballadors
    2.6.2. La vigilància de la salut. Definició
    2.6.3. La vigilància de la salut en el marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
    2.6.4. La vigilància de la salut en el Reglament dels Serveis de Prevenció
    2.6.5. La protecció dels treballadors especialment sensibles i la vigilància de la salut
    2.6.7. Obligacions documentals i de notificació
    2.6.8. Responsabilitats
    2.6.9. Objectius de la vigilància de la salut
    2.6.10. Mesures o instruments per a realitzar la vigilància de la salut
    2.6.11. Integració dels programes de vigilància de la salut en el programa de prevenció de riscos laborals
    2.6.12. Recorda
  • Riscos específics i la seva prevenció.
   • 3.1. UNITAT.- Grues Mòbils Autopropulsades

    3.1.1. Introducció
    3.1.2. Mesures Preventives Fonamentals
    3.1.3. Aplicació de la Normativa de Referència
    3.1.4. Prevenció en les Maniobres amb Grues Mòbils
    3.1.5. Riscos Específics
    3.1.6. Riscos Específics Derivats
    3.1.7 Limitador de càrregues
    3.1.8. Distància de Seguretat
    3.1.9. Tipus de Senyals Gestuals
    3.1.10. Estabilitzadors
    3.1.11. Accident Elèctric
    3.1.12. Proximitat de Línies Elèctriques
    3.1.13. Accidents en Proximitat de Línies Elèctriques Aèries
    3.1.14. Origen i Conseqüències de l'Accident
    3.1.15. Element d'Altura
    3.1.16. Proximitat de Línies Elèctriques: Tipus de Treball
    3.1.17. Mesures de Seguretat
    3.1.18. Altres Mesures
    3.1.19. Senyalització i Abalisament
    3.1.20. Senyalització: Excepcionis

    3.2. UNITAT.- Sector de la Construcció

    3.2.1. Introducció
    3.2.2. Principals agents intervinents en les obres de construcció
    3.2.3. El Pla de Seguretat i Salut de l'Obra
    3.2.4. Barrat perimetral de l'obra i Accessos a l'obra
    3.2.5. Serveis higiènics i de benestar
    3.2.6. Ordre i neteja
    3.2.7. Apilaments de materials
    3.2.8. Senyalització
    3.2.9. Proteccions col·lectives
    3.2.10. Emergències
    3.2.11. Maquinària d'Obra: Normes generals
    3.2.12. Màquines per a elevar carregues
    3.2.13. Grueta
    3.2.14. Muntacàrregues d'obra
    3.2.15. Grues torre
    3.2.16. Tronzadora de taula
    3.2.17. Talladora de material ceràmic
    3.2.18. Radial
    3.2.19. Formigonera manual
    3.2.20. Escales manuals
    3.2.21. Bastides
    3.2.22. Risc Elèctric

    3.4. UNITAT.- Sector Sanitari

    3.4.1. Risc de caiguda de persones al mateix nivell
    3.4.2. Risc de caiguda de persones a diferent nivell
    3.4.3. Risc de caiguda d'objectes per enfonsament o manipulació
    3.4.4. Risc de xocs/cops contra objectes mòbils o immòbils
    3.4.5. Risc de cops/atropellaments per vehicles
    3.4.6. Risc d'atrapament
    3.4.7. Risc de corts/burxades per objectes o instrumental clínic
    3.4.8. Risc de projecció de fragment, partícules o líquids
    3.4.9. Risc de contacte tèrmic
    3.4.10. Risc de contacte elèctric
    3.4.11. Risc de contacte amb substàncies nocives, tòxiques o corrosives
    3.4.12. Risc d'incendi i/o explosió
    3.4.13. Risc d'agressió
    3.4.14. Risc de sobreesforços per mobilització de pacients i manipulació de càrregues
    3.4.15. Riscos amb PVDs
    3.4.16. Burnout

    3.5. UNITAT.- Sector dels Tallers d'Automòbils

    3.5.1. Introducció al mòdul
    3.5.2. Ordre i neteja
    3.5.3. Ergonomia
    3.5.4. Pantalles
    3.5.5. Locals de treball
    3.5.6. Normativa de llocs de treball
    3.5.7. Disposició davant zones perilloses dels tallers
    3.5.8. Consideracions a prioritzar
    3.5.9. Particularitats de zones de treball en tallers
    3.5.10. Apreciacions en el lloc de treball
    3.5.11. Normes en tallers mecànics
    3.5.12. Exposició dels treballadors a les condicions ambientals
    3.5.13. Temperatura i humitat
    3.5.14. Tipus d'il·luminació
    3.5.15. Mesures preventives aplicables a la il·luminació
    3.5.16. Diagnòstic dels llocs de treball
    3.5.17. Conceptes bàsics
    3.5.18. Eines Manuals
    3.5.19. Requisits legals de seguretat
    3.5.20. Informació en els equips de treball
    3.5.21. Equips elevadors
    3.5.22. Recomanacions en l'ús de Cabines de pintura
    3.5.23. Mesures preventives del risc elèctric
    3.5.24. Soroll en tallers mecànics
    3.5.25. Calderí de la instal·lació d'aire comprimit
    3.5.26. Productes químics
    3.5.27. Maneig de càrregues

    3.6. UNITAT.- Sector de la Fusteria

    3.6.1. Treballs de Fusteria
    3.6.2. Funcions del Fuster
    3.6.3. Equips de treball i Productes emprats
    3.6.4. Marcatge CE
    3.6.5. Maquinària i eines
    3.6.6. Productes químics en fusteria
    3.6.7. Caigudes al mateix nivell
    3.6.8. Caigudes a diferent nivell
    3.6.9. Caigudes d'objectes per manipulació
    3.6.10. Cops contra objectes immòbils
    3.6.11. Caiguda d'objectes per enfonsament o despresos
    3.6.12. Atrapament per o entre objectes
    3.6.13. Cops, burxades i corts amb objectes o eines manuals
    3.6.14. Riscos de corts, cops per contacte amb elements mòbils de les màquines
    3.6.15. Projecció d'encenalls o partícules de fusta
    3.6.16. Contacte elèctric
    3.6.17. Risc d'incendi i explosió
    3.6.18. Derivats de l'exposició a productes químics
    3.6.19. Derivats a l'exposició a agents físics
    3.6.20. Derivats de la càrrega física de treball
    3.6.21. Equips de Protecció Individual


  • Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
   • 4.1. UNITAT.- Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos

    4.1.1. Introducció a Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos
    4.1.2. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball
    4.1.3. Organismes nacionals
    4.1.4. Organismes autonòmics
    4.1.5. Administracions Públiques competents en matèria sanitària
    4.1.6. Altres administracions públiques relacionades amb la seguretat i salut en el treball
    4.1.7. Institucions europees
    4.1.8. Organització del treball preventiu: rutines bàsiques
    4.1.9. Organització preventiva
    4.1.10. L'activitat preventiva és assumida directament per l'empresari
    4.1.11. L'activitat preventiva s'encomana a un o diversos treballadors
    4.1.12. Servei de Prevenció Propi o Servei de Prevenció Mancomunat (SPP o SPM)
    4.1.13. Servei de Prevenció Aliè (SPA)
    4.1.14. Recurs preventiu
    4.1.15. Pla de prevenció de riscos laborals
    4.1.16. Avaluació dels riscos
    4.1.17. Planificació de l'activitat preventiva
    4.1.18. Control de canvis. Coordinació empresarial
    4.1.19. Control de successos. Recerca d'accidents i pla d'emergència
    4.1.20. Auditoria
    4.1.21. Documentació: recollida, elaboració i arxiu
    4.1.22. Recorda
  • Primers auxilis.
   • 5.1. UNITAT.- Primers Auxilis

    5.1.1. Introducció als primers Auxilis
    5.1.2. Consells generals
    5.1.3. Activació del sistema d'emergència
    5.1.4. Baules de la cadena de socors
    5.1.5. Avaluació primària d'un accidentat
    5.1.6. Hemorràgies
    5.1.7. La maniobra de Heimlich
    5.1.8. Les fractures
    5.1.9. Cremades
    5.1.10. Farmaciola d'urgències
    5.1.11. Recorda

Metodologia

FORMA'T AL TEU RITME!
Aquesta formació es realitzarà en la modalitat online mitjançant una metodologia activa i participativa basada en el desenvolupament de les competències i habilitats de cada participant. La flexibilitat horaria d'aquesta modalitat l’han convertit en una alternativa formativa molt sòlida, atenent a les avantatges que aporta i als bons resultats que n’obtenen els alumnes.

Destinataris/àries

Qualsevol persona i/o professional que vulgui conèixer o ampliar els seus coneixements en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals.

Certificació

Diploma d'acreditació de la formació rebuda avalat per Cecot formació i desenvolupament.

Preu

INSCRIU-TE I COMENÇA EN 48 HORES!
- Socis: Cecot Plus, Avançat o Premium: 130€
- Socis: Gremis de la Cecot: 180€
- Socis: Cecot Individual o Bàsic: 180€
- Socis: Cecot Open: 215€
- No socis: 230€

Descomptes:
- Persones desocupades: 10% de descompte
- 3 o més alumnes d'una mateixa empresa: 10% de descompte (dte. aplicable a partir de la 3a. inscripció)
- Socis d'entitats col·laboradores: Consulta-les aquí
* Descomptes no acumulables