Curs

COMPTABILITAT FINANCERA

Tipus Curs Adreçat a Tothom
Modalitat Online Sector TOTS
Durada 30 hores Dies -
Pagament Horari laboral -
Adreça -

Objectius

- Introduir a l'alumne en el món de la comptabilitat, començant pels conceptes més bàsics i globals, com són el coneixement del patrimoni empresarial i de què es compon un balanç, així com les diferències entre l'actiu i el passiu.
- Conèixer les parts que el componen, el marc conceptual, el quadre de comptes i les definicions i relacions comptables.
- Conèixer tant el llibre diari com el major.
- Donar a conèixer els elements del sistema financer i la seva estructura.
- Conèixer el finançament públic, així com el tipus d'interès i l'amortització de préstecs.
- Estudiar les diferents operacions comercials i d'immobilitzat que es poden desenvolupar en la comptabilitat.
- Conèixer les despeses de personal, les inversions financeres, els fons propis i la comparativa entre el finançament propi i l'aliena.
- Comprovar la importància que tenen les operacions de crèdit en l'actualitat, igual que les operacions de préstec i el descompte comercial.
- Conèixer els contractes d'arrendaments financers.

Programa

 • COMPTABILITAT FINANCERA
  • 1. Introducció a la comptabilitat financera. Conceptes bàsics.
  • 2. El Pla General Comptable. Llibres de comptabilitat.
  • 3. El sistema financer.
  • 4. Operacions comercials i d'immobilitzat.
  • 5. Despeses de personal, finançament i inversió.
  • 6. Altres operacions.
  • 7. Bibliografia.
  • 8. Glossari.

 • COMPTABILITAT FINANCERA
  • 1. Introducció a la comptabilitat financera. Conceptes bàsics.
   • - Introducció.
    - Mapa conceptual.
    - Contingut.
    1.1 Definició i objectius.
    1.2 El patrimoni empresarial.
    1.3 El balanç de situació.
    1.3.1. Relació entre actiu i passiu.
    1.4 El compte de pèrdues i guanys.
    1.5 Estat de canvis en el patrimoni net.
    1.5.1. Model d'ingressos i despeses reconegudes en l'estat de canvis de Patrimoni Net.
    1.5.2. Model de l'estat total en l'estat de canvis en el Patrimoni Net.
    1.6 Estat de fluxos d'efectius.
    1.6.1. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació.
    1.6.2. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió.
    1.6.3. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament.
    1.7 La memòria.
    1.7.1. Contingut de la memòria normal.
    1.7.2. Contingut de la memòria abreujada.
    1.7.2.1. Arxiu multimèdia: “Conceptes bàsics de comptabilitat”.
    - Resum.
  • 2. El Pla General Comptable. Llibres de comptabilitat.
   • - Introducció.
    - Mapa conceptual.
    - Contingut.
    2.1 Parts del pla general de comptabilitat.
    2.1.1. Marc conceptual.
    2.1.2. Quadre de comptes.
    2.1.3. Definicions i relacions comptables.
    2.2 El Llibre Diari.
    2.3 El Llibre Major.
    - Resum.
  • 3. El sistema financer.
   • - Introducció.
    - Mapa conceptual.
    - Contingut.
    3.1 Introducció i conceptes bàsics.
    3.2 Elements del sistema financer.
    3.2.1. Instruments financers.
    3.2.2. Intermediaris financers.
    3.2.3. Mercats financers.
    3.3 Estructura del sistema financer.
    3.4 El finançament públic.
    3.5 Tipus d'interès.
    3.6 Amortització de préstecs.
    - Resum.
  • 4. Operacions comercials i d'immobilitzat.
   • - Introducció.
    - Mapa conceptual.
    - Contingut.
    4.1 Creditors i deutors per operacions comercials.
    4.2 Quadre de comptes sobre les operacions comercials.
    4.2.1. Proveïdors.
    4.2.2. Creditors varis.
    4.2.3. Clients.
    4.2.4. Deutors varis.
    4.2.5. Personal.
    4.2.6. Administracions públiques.
    4.2.7. Ajustos per periodificació.
    4.2.8. Deterioració de valor de crèdits comercials i provisions a curt termini.
    4.3 Les operacions de l'immobilitzat.
    4.3.1. Immobilitzat intangible.
    4.3.2. Immobilitzat material.
    4.3.3. Immobilitzat material en curs.
    - Resum.
  • 5. Despeses de personal, finançament i inversió.
   • - Introducció.
    - Mapa conceptual.
    - Contingut.
    5.1 Despeses de personal.
    5.2 Inversions financeres.
    5.3 Fons propis.
    5.4 Finançament propi/aliè.
    - Resum.
  • 6. Altres operacions.
   • - Introducció.
    - Mapa conceptual.
    - Contingut.
    6.1 Operacions de crèdit.
    6.1.1. Operacions de crèdits actives.
    6.1.2. Operacions de crèdit passives.
    6.2 Operacions de préstec.
    6.3 El descompte comercial.
    6.3.1. Definició.
    6.3.2. Tipus de descomptes comercials.
    6.3.3. Avantatges i inconvenients.
    6.3.4. Descomptar un crèdit comercial.
    6.4 El Lising.
    6.5 El Renting.
    6.6 El Factoring.
    6.6.1. Arxiu multimèdia: “Operacions financeres”.
    - Resum.
  • 7. Bibliografia.
  • 8. Glossari.

Metodologia

FORMA'T AL TEU RITME!
Aquesta formació es realitzarà en la modalitat online mitjançant una metodologia activa i participativa basada en el desenvolupament de les competències i habilitats de cada participant. La flexibilitat horaria d'aquesta modalitat l’han convertit en una alternativa formativa molt sòlida, atenent a les avantatges que aporta i als bons resultats que n’obtenen els alumnes.

Destinataris/àries

Qualsevol persona i/o professional que vulgui conèixer o ampliar els seus coneixements en l’àmbit de la comptabilitat financera.

Certificació

Diploma d'acreditació de la formació rebuda avalat per Cecot formació i desenvolupament.

Preu

INSCRIU-TE I COMENÇA EN 48 HORES!
- Socis: Cecot Plus, Avançat o Premium: 130€
- Socis: Gremis de la Cecot: 180€
- Socis: Cecot Individual o Bàsic: 180€
- Socis: Cecot Open: 215€
- No socis: 230€

Descomptes:
- Persones desocupades: 10% de descompte
- 3 o més alumnes d'una mateixa empresa: 10% de descompte (dte. aplicable a partir de la 3a. inscripció)
- Socis d'entitats col·laboradores: Consulta-les aquí
* Descomptes no acumulables