Curs
Comparteix
Imprimir

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS - IF018

Preinscripció
Inici
25
Abril
Final
30
Octubre
Tipus Curs Adreçat a Treballadors/es a l'atur
Modalitat Presencial Sector TOTS
Durada 490 hores Dies DL DM DC DJ DV
Pagament Horari laboral De 15:30 a 20:30
Adreça -

Objectius del curs

- Adquirir els coneixements bàsics per atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari, aplicant les estratègies dissenyades per un equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

- Conèixer i identificar el model organitzatiu i tipus de funcionament d'institucions d'atenció social dirigides a col·lectius d'intervenció.
- Ser capaç de definir el procés de desenvolupament d'intervencions dirigides a cobrir activitats de la vida diària de les persones i potenciar la millora i/o el manteniment de l'autonomia.

- Saber com establir la forma de participació en l'organització d'activitats sociosanitàries en una institució social i explicar la col·laboració amb l'equip interdisciplinari.

- Saber adaptar i aplicar les tècniques d'higiene personal, analitzar les característiques dels usuaris i identificar les condicions higièniques que ha de complir el seu entorn.

- Familiaritzar-se en la selecció i preparació dels materials i instruments per facilitar l'observació i/o l’exploració dels usuaris, d'acord amb el protocol establert i amb les indicacions del responsable del pla de cures.

- Saber aplicar procediments de neteja i desinfecció de materials i instruments d'ús comú en l'atenció higiènica i en la cura sanitària bàsica i descriure els processos de recollida de mostres.

- Poder executar les ordres de prescripció d'administració de medicació per via oral, tòpica i rectal, i precisar el material que cal emprar segons la tècnica demanada

- Saber efectuar les tècniques de trasllat, mobilització i acompanyament en la deambulació d'un usuari, segons el seu grau de dependència.

- Poder aplicar tècniques i estratègies de suport i desenvolupament d'habilitats de relació social adaptades als col·lectius d'intervenció.
- Adquirir els coneixements generals per aplicar tècniques i estratègies per a l'acompanyament dels usuaris en el desenvolupament d'activitats.

- Saber determinar i seleccionar, en el context d'atenció a persones dependents, estratègies comunicatives per afavorir la relació social d'usuaris amb dificultats especials de comunicació i manejar els recursos disponibles i sistemes alternatius necessaris.

Programa

 • Suport en la recepció i acolliment en institucions de persones dependents.
  • 1. Intervenció en l'atenció a les persones dependents i el seu entorn.
  • 2. Protocols d'actuació en la recepció i acolliment de residents.
 • Suport en l'organització d'activitats per a persones dependents en institucions.
  • 1. Participació en la preparació d'activitats en institucions socials.
  • 2. Organització d'activitats en institucions socials.
  • 3. Participació en l'organització funcional en una institució sociosanitària.
  • 4. Col·laboració en el pla de cures individualitzat i la documentació bàsica de treball.
 • Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions.
  • 1. Realització de la higiene i condícia de la persona dependent i del seu entorn en institucions.
  • 2. Manteniment de l'ordre i condicions higièniques de l'habitació de l'usuari.
  • 3. Administració d'aliments i recollida d'eliminacions en institucions.
 • Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions.
  • 1. Reconeixement de les necessitats especials de les persones dependents.
  • 2. Participació en l'atenció sanitària per a persones dependents en l'àmbit sociosanitari.
  • 3. Col·laboració en la mobilització, trasllat i deambulació dels usuaris.
  • 4. Prestació de primers auxilis en situacions d'urgència en institucions.
  • 5. Compliment de les normes de neteja de materials i instruments sanitaris.
 • Animació social de persones dependents en institucions.
  • 1. Participació en l'atenció psicosocial de les persones dependents en la institució sociosanitària.
  • 2. Reconeixement de les característiques psicològiques de persones dependents en institucions.
  • 3. Acompanyament dels usuaris.
 • Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions.
  • 1. Manteniment i entrenament de les funcions cognitives en situacions quotidianes de la institució.
  • 2. Manteniment i entrenament d'hàbits d'autonomia personal en situacions quotidianes.
 • Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions.
  • 1. Millora del procés de comunicació amb l'usuari.
  • 2. Utilització de tècniques de comunicació alternativa i augmentativa.
 • Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'atenció sociosanitària a persones dependents.
  • 1. Ús de documentació i protocols en l'àmbit de la institució.
  • 2. Desenvolupament de les activitats relacionades amb l'atenció higienicoalimentària.
  • 3. Atenció sociosanitària en institucions.
  • 4. Tècniques de suport psicosocial i de comunicació en institucions.
  • 5. Integració i comunicació en el centre de treball.
 • FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (10H)
  • 1. Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat.
 • BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (30H)
  • 1. Conceptes Bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
  • 2. Riscos laborals i la seva prevenció.
  • 3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa.
  • 4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.

 • Suport en la recepció i acolliment en institucions de persones dependents.
  • 1. Intervenció en l'atenció a les persones dependents i el seu entorn.
   • 1.1 Institucions, programes i professionals d'atenció directa a persones dependents: característiques.
    1.2 Paper dels diferents professionals d'atenció sociosanitària. L'equip interdisciplinari.
    1.3 Tasques del professional d'atenció sociosanitària. Competència i responsabilitat en les diferents àrees.
  • 2. Protocols d'actuació en la recepció i acolliment de residents.
   • 2.1 Atenció a les persones dependents segons el grau de dependència.
    2.2 Principis ètics de la intervenció social amb persones dependents.
    2.3 Atenció integral en la intervenció.
 • Suport en l'organització d'activitats per a persones dependents en institucions.
  • 1. Participació en la preparació d'activitats en institucions socials.
   • 1.1 Protocols d'actuació i el seu seguiment.
    1.2 Participació de l'usuari en les activitats diàries de la institució.
    1.3 Autonomia de l'usuari.
    1.4 Acompanyament en les activitats de la vida diària de l'usuari segons instruccions del professional responsable.
    1.5 Informació als usuaris per al desenvolupament de les activitats.
  • 2. Organització d'activitats en institucions socials.
   • 2.1 Protocols d'actuació.
    2.2 Transmissió a l'usuari d'informació sobre les activitats. Activitats opcionals, voluntàries i obligatòries.
    2.3 Maneig dels materials més comuns per realitzar activitats en institucions socials.
    2.4 Revisió de l'estat de les ajudes tècniques.
    2.5 Distribució i adequació d'espais i mobiliari.
    2.6 Comprovació de les condicions de seguretat i accessibilitat.
    2.7 Registre d'incidències.
  • 3. Participació en l'organització funcional en una institució sociosanitària.
   • 3.1 Distribució de tasques.
    3.2 Transmissió de la informació. Utilització de llenguatges adequats a les necessitats dels usuaris dependents.
    3.3 Ús dels indicadors de qualitat de les intervencions.
  • 4. Col·laboració en el pla de cures individualitzat i la documentació bàsica de treball.
   • 4.1 Pla de cures individualitzat.
    4.2 L'expedient individual de l'usuari. Composició.
    4.3 Protocols d'actuació.
    4.4 Fulls d'incidència: formalització.
    4.5 Utilització de la documentació sociosanitària manejada en institucions de persones dependents.
    4.6 Recopilació i transmissió d'informació a l'equip de treball i a l'equip interdisciplinari.
 • Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions.
  • 1. Realització de la higiene i condícia de la persona dependent i del seu entorn en institucions.
   • 1.1 Principis anatomofisiològics de l'òrgan cutani i fonaments d'higiene corporal. Patologia més freqüent.
    1.2 Aplicació de tècniques de condícia i higiene corporal.
    1.3 Prevenció i tractament de les úlceres per pressió.
    1.4 Aplicació de cures de l'usuari incontinent i colostomitzat.
    1.5 Prevenció i control d'infeccions. Procediments d'aïllament i prevenció de malalties transmissibles.
    1.6 Assistència a l'usuari per vestir-se.
    1.7 Col•laboració en les cures post mortem.
  • 2. Manteniment de l'ordre i condicions higièniques de l'habitació de l'usuari.
   • 2.1 Disposició i neteja dels efectes personals de l'usuari.
    2.2 Control de les condicions ambientals.
    2.3 Tècniques de realització de llits.
  • 3. Administració d'aliments i recollida d'eliminacions en institucions.
   • 3.1 Evolució del metabolisme en el cicle vital.
    3.2 Principis anatomofisiològics dels sistemes digestiu i endocrí. Patologia relacionada.
    3.3 Comprovació de fulls de dietes.
    3.4 Alimentació per via oral.
    3.5 Tècniques de recollida d'eliminacions.
    3.6 Prevenció de riscos en l'alimentació i la recollida d'eliminacions.
 • Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions.
  • 1. Reconeixement de les necessitats especials de les persones dependents.
   • 1.1 Situacions especials: usuaris sense família, famílies desestructurades.
    1.2 Observació i registre de l'evolució funcional i el desenvolupament d'activitats d'atenció física.
    1.3 Tipus d'ajudes tècniques i tecnològiques per a la vida quotidiana.
  • 2. Participació en l'atenció sanitària per a persones dependents en l'àmbit sociosanitari.
   • 2.1 Anatomofisiologia i patologies més freqüents.
    2.2 Participació en la presa de constants vitals.
    2.3 Participació en l'administració de medicació: vies oral, tòpica i rectal.
    2.4 Medicació en el cas de persones amb diabetis.
    2.5 Col·laboració en l'aplicació de tècniques d’aerosolteràpia i oxigenoteràpia.
    2.6 Col·laboració en l'aplicació de tractaments locals i mètodes de fred-calor.
    2.7 Ús de materials per a la medicació.
    2.8 Riscos dels medicaments.
    2.9 Prevenció de riscos laborals en les tasques sanitàries.
  • 3. Col·laboració en la mobilització, trasllat i deambulació dels usuaris.
   • 3.1 Principis anatomofisiològics de sosteniment i moviment del cos humà. Patologia més freqüent. Biomecànica de les articulacions.
    3.2 Principis anatomofisiològics del sistema nerviós.
    3.3 Posicions anatòmiques.
    3.4 Principis de mecànica corporal.
    3.5 Tècniques de mobilització, trasllat i deambulació.
    3.6 Prevenció de riscos laborals en les tasques de deambulació, trasllat i mobilització.
  • 4. Prestació de primers auxilis en situacions d'urgència en institucions.
   • 4.1 Reconeixement de les situacions de risc: protocols i normes sobre quan cal intervenir-hi. Avisos a les professionals responsables.
    4.2 Tècniques d'actuació urgent.
    4.3 Manteniment de farmacioles.
  • 5. Compliment de les normes de neteja de materials i instruments sanitaris.
   • 5.1 Aplicació d'operacions de neteja de materials sanitaris.
    5.2 Procés de desinfecció. Mètodes i materials.
    5.3 Procés d'esterilització. Mètodes i materials.
    5.4 Prevenció d'infeccions.
    5.5 Eliminació de residus sanitaris.
    5.6 Prevenció de riscos laborals en les tasques de neteja de material sanitari.
 • Animació social de persones dependents en institucions.
  • 1. Participació en l'atenció psicosocial de les persones dependents en la institució sociosanitària.
   • 1.1 Foment de l'adaptació a la institució de les persones dependents.
    1.2 Foment de la relació social de les persones dependents.
    1.3 Utilització de l'ambient com a factor afavoridor de l'autonomia personal, comunicació i relació social.
  • 2. Reconeixement de les característiques psicològiques de persones dependents en institucions.
   • 2.1 Conceptes fonamentals.
    2.2 Procés d'envelliment.
    2.3 Discapacitats en les persones dependents.
  • 3. Acompanyament dels usuaris.
   • 3.1 Concepte d'acompanyament de les persones dependents en la institució.
    3.2 Àrees d'intervenció, límits i deontologia.
    3.3 Funcions i paper del professional en l'acompanyament.
    3.4 Intervencions més freqüents.
    3.5 Tècniques i activitats per afavorir la relació social.
    3.6 Tècniques bàsiques de comunicació: individuals i grupals.
    3.7 Acompanyament en les activitats.
 • Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions.
  • 1. Manteniment i entrenament de les funcions cognitives en situacions quotidianes de la institució.
   • 1.1 Tècniques per a l’entrenament de la memòria.
    1.2 Tècniques per a l’entrenament de l'atenció.
    1.3 Tècniques per a l’entrenament de l'orientació espacial, temporal i personal.
    1.4 Tècniques per a l’entrenament del raonament.
    1.5 Elaboració d’estratègies bàsiques d'intervenció.
  • 2. Manteniment i entrenament d'hàbits d'autonomia personal en situacions quotidianes.
   • 2.1 Tècniques, procediments i estratègies d'intervenció.
    2.2 Tècniques de resolució de conflictes.
    2.3 Procediments i estratègies de modificació de conducta.
    2.4 Comportaments en grup.
    2.5 Utilització de les dinàmiques de grup.
    2.6 Observació de l'usuari en situacions especials, festes i esdeveniments.
 • Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions.
  • 1. Millora del procés de comunicació amb l'usuari.
   • 1.1 Procés de comunicació; característiques.
    1.2 Barreres en la comunicació, interferències i sorolls.
    1.3 Pautes per millorar la comunicació amb l'usuari: claredat, senzillesa, atenció, empatia.
    1.4 Tècniques bàsiques de comunicació no verbal.
    1.5 Adaptació del lèxic de la institució a les característiques de l'usuari.
    1.6 Comunicació amb els familiars i l'entorn de l'usuari.
  • 2. Utilització de tècniques de comunicació alternativa i augmentativa.
   • 2.1 Necessitats especials de comunicació.
    2.2 Estratègies i recursos d'intervenció comunicativa.
    2.3 Sistemes alternatius de comunicació.
    2.4 Ajudes tècniques per a la comunicació alternativa i augmentativa.
    2.5 Tècniques de comunicació amb malalts d'Alzheimer.
 • Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'atenció sociosanitària a persones dependents.
  • 1. Ús de documentació i protocols en l'àmbit de la institució.
   • 1.1 Utilització dels protocols d'actuació.
    1.2 Transmissió de la informació corresponent a l'usuari.
    1.3 Registre de les incidències en el document corresponent i transmetre la informació.
    1.4 Utilització de la documentació sociosanitària corresponent a cada cas.
  • 2. Desenvolupament de les activitats relacionades amb l'atenció higienicoalimentària.
   • 2.1 Realització de la condícia i higiene corporal als diferents usuaris.
    2.2 Prevenció d'úlceres de decúbit.
    2.3 Realització de diferents tipus de llits i seleccionar les robes i els materials adequats a cada situació.
    2.4 Cura de les condicions ambientals i dels efectes personals de l'usuari.
    2.5 Alimentació per via oral, utilitzant els suports necessaris.
    2.6 Recollida de les diferents eliminacions (orina, femta i altres).
  • 3. Atenció sociosanitària en institucions.
   • 3.1 Respectant sempre el seu nivell de competència.
  • 4. Tècniques de suport psicosocial i de comunicació en institucions.
   • 4.1 Habilitats socials que afavoreixin la integració de l'usuari.
    4.2 Activitats d'acompanyament a l'usuari, segons les seves característiques.
    4.3 Col·laboració en l'estimulació de les capacitats intel·lectuals de l'usuari.
    4.4 Foment de l'autonomia personal de l'usuari en les activitats diàries.
    4.5 Utilització de les ajudes necessàries i adequades per millorar la comunicació amb l'usuari.
    4.6 Sistemes de comunicació, habituals i alternatius: utilització del llenguatge (oral, gestual o escrit) que s'adapti a les característiques personals de l'usuari (sexe, edat, nivell cultural, origen).
  • 5. Integració i comunicació en el centre de treball.
   • 5.1 Comportament responsable en el centre de treball.
    5.2 Respecte als procediments i normes del centre de treball.
    5.3 Interpretació i execució amb diligència les instruccions rebudes.
    5.4 Reconeixement del procés productiu de l'organització.
    5.5 Utilització dels canals de comunicació establerts en el centre de treball.
    5.6 Adequació al ritme de treball de l'empresa.
    5.7 Seguiment de les normatives de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del medi ambient.
 • FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (10H)
  • 1. Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat.
   • 1.1 Inserció laboral.
    1.2 Sensibilització mediambiental.
    1.3 Sensibilització en la igualtat de gènere.
 • BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (30H)
  • 1. Conceptes Bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
   • 1.1. El treball i la salut.
    1.2. Riscos professionals.
    1.3. Marc normatiu bàsic en materia de prevenció de riscos laborals.
  • 2. Riscos laborals i la seva prevenció.
   • 2.1. Riscos lligats a les codicions de seguretat.
    2.2. Les senyals de seguretat.
    2.3. Riscos lligats al medi ambient de treball.
    2.4. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
    2.5. La protecció de la seguretat i la salut dels treballadors a la feina.
    2.6. Plans d'emergència i evacuació: nocions bàsiques.
    2.7. Primers auxilis.
    2.8. El control de la salut dels treballadors.
  • 3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa.
   • 3.1. Riscos relacionats amb les condicions de seguretat de l'activitat específica.
    3.2. Mides preventives elementals a adoptar.
  • 4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
   • 4.1. La gestió de la prevenció de riscos laborals a l'empresa.
    4.2. El sistema de Prevenció de Riscos Laborals.
    4.3. Modalitats de recursos humans i materials per al desenvolupament d'activitats preventives.
    4.4. Organismes públics relacionats amb la seguretat i la salut en el treball.

Metodologia

Metodologia altament participativa on es combina l'exposició de continguts i la discussió i resolució de casos pràctics incidint en les competències i habilitats necessàries per poder desenvolupar les activitats professionals que es relacionen amb aquest certificat de professionalitat.

Destinataris

Certificat de Professionalitat de nivell 2 adreçat a treballadors i treballadores desocupades interessats a adquirir els coneixements per a treballar dins de l’àmbit l’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Documentació

- Fotocòpia DNI.
- Targeta actualitzada de la demanda d'ocupació.
- Titulació acadèmica requerida (mínim títol ESO o equivalent) homologada o cursada al territori espanyol.
- Currículum.

Informació acadèmica

Ocupacions o llocs de treball relacionats:
- Cuidador/a de minusvàlids físics, psíquics i sensorials.
- Cuidador/a de persones dependents en institucions.
- Gericultor/a.

Certificació

Certificat oficial acreditable vàlid per a tot el territori espanyol.

Comparteix