Curs
Comparteix
Imprimir

OPERACIONS DE CONDICIONAMENT DE PRODUCTES FARMACÈUTICS I AFINS - IF014

Preinscripció

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell: Entra aquí

Inici
25
Abril
Final
28
Octubre
Tipus Curs Adreçat a Treballadors/es a l'atur
Modalitat Presencial Sector TOTS
Durada 490 hores Dies -
Pagament Horari laboral -
Adreça -

Objectius del curs

- Realitzar totes les operacions del procés de condicionament de productes farmacèutics i afins controlant el funcionament, posada en marxa i parada de les instal·lacions i equips, en condicions de seguretat, qualitat i ambientals de les instal·lacions i equips, en condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes , responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell dels equips i realitzant la presa de mostres i proves senzilles, necessàries per mantenir el procés en les condicions de producció previstes.

Programa

 • FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (10H)
  • 1. Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat.
 • PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS OPERACIONS CONDICIONAMENT DE PRODUCTES FARMACÈUTICS (80H)
  • 1. Operacions prèvies per al condicionament de productes farmacèutics i afins.
  • 2. Ús del calor en el condicionament de productes farmacèutics i afins.
  • 3. Ús de fluids en la elaboració de productes farmacèutics i afins.
  • 4. Operacions de control d’equips durant el condicionament de productes farmacèutics i afins.
  • 5. Integració i comunicació al centre de treball.
 • OPERACIONS DE CONDICIONAMENT DE PRODUCTES FARMACÈUTICS I AFINS - QUIM0309_CEN (400H)
  • MF0050_2: Instal.lacions, serveis i equips de fabricació de productes farmacèutics i afins - 160H
  • MF0323_2: Condicionament de productes farmacèutics i afins - 220H
  • MF0324_2: Controls en el procés de condicionament de productes farmacèutics i afins - 120H

 • FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (10H)
  • 1. Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat.
   • 1.1 Inserció laboral.
    1.2 Sensibilització mediambiental.
    1.3 Sensibilització en la igualtat de gènere.
 • PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS OPERACIONS CONDICIONAMENT DE PRODUCTES FARMACÈUTICS (80H)
  • 1. Operacions prèvies per al condicionament de productes farmacèutics i afins.
   • 1.1 Accés a les zones de condicionament.
    1.2 Introducció dels materials i equips auxiliares en les zones.
    1.3 Utilització correcta de la indumentària de treball i EPI’s.
    1.4 Neteja de les sales de condicionament segons els procediments vigents.
    1.5 Registre de les dades corresponents de cada sala.
    1.6 Verificació del calibrat i neteja d’instruments i instal·lacions.
    1.7 Operacions de condicionament assignades pel supervisor de la empresa.
    1.8 Emplenament de registres.
    1.9 Neteja de la zona de treball, instrumental, i equips auxiliars després de la utilització.
  • 2. Ús del calor en el condicionament de productes farmacèutics i afins.
   • 2.1 Supervisió del correcte funcionament dels equips de generació, fluids de transmissió i conduccions.
    2.2 Regulació de l’intercanvi de calor en els equips de producció.
    2.3 Ús dels equips de desinfecció i esterilització.
    2.4 Registre de les operacions de desinfecció i esterilització.
    2.5 Presa de mostres.
  • 3. Ús de fluids en la elaboració de productes farmacèutics i afins.
   • 3.1 Supervisió dels equips generadors d’aigua de procés.
    3.2 Generació i ús, sota supervisió, de les distintes qualitats d’aigua de procés.
    3.3 Registre de les operacions seguint els procediments vigents.
    3.4 Mostreig de l’aigua de procés.
    3.5 Ús dels fluids durant el procés segons els procediments vigents.
    3.6 Emplenament dels registres empleats per a cada fluid.
  • 4. Operacions de control d’equips durant el condicionament de productes farmacèutics i afins.
   • 4.1 Identificació de l’estat de funcionament, neteja i qualificació dels equips.
    4.2 Verificació dels servicis auxiliars.
    4.3 Comprovació del funcionament d’instruments de mesura i control.
    4.4 Compliment dels registres corresponents.
    4.5 Interpretació de gràfics de control obtinguts en procés i la relació amb la qualitat del material condicionat.
    4.6 Intervenció sobre elements de regulació o control de la operació.
    4.7 Controls en processos senzills.
    4.8 Registre de les operacions de manteniment i neteja.
    4.9 Comunicació d’anomalies o dubtes al responsable designat pel centre de treball per al seguiment del programa formatiu.
    4.10 Assistència i participació en els canvis de torn.
  • 5. Integració i comunicació al centre de treball.
   • 5.1 Comportament responsable al centre de treball.
    5.2 Respecte als procediments i normes del centre de treball.
    5.3 Interpretació de les instruccions rebudes.
    5.4 Reconeixement del procés productiu de l’organització.
    5.5 Utilització dels canals de comunicació establerts al centre de treball.
    5.6 Adequació al ritme de treball de la empresa.
    5.7 Seguiment de les normatives de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del medi ambient.
 • OPERACIONS DE CONDICIONAMENT DE PRODUCTES FARMACÈUTICS I AFINS - QUIM0309_CEN (400H)
  • MF0050_2: Instal.lacions, serveis i equips de fabricació de productes farmacèutics i afins - 160H
   • UF0714: Tractaments amb calor i esterilització en la fabricació de productes farmacèutics i afins - 50h.
    UF0715: Ús de fluids en la fabricació de productes farmacèutics i afins - 50h.
    UF0716: Seguretat, emergència i prevenció de riscos en els processos farmacèutics i afins - 60h.
  • MF0323_2: Condicionament de productes farmacèutics i afins - 220H
   • UF1191: Preparacions prèvies a l'inici del condicionament de productes farmacèutics i afins - 60h.
    UF1192: Màquines i equips en el procés de dosificació i condicionament de productes farmacèutics i afins - 60h.
    UF1193: Resposta davant anomalies i desviacions en el condicionament de productes farmacèutics i afins - 40h.
    UF0716: Seguretat, emergència i prevenció de riscos en els pocessos farmacèutics i afins - 60h.
  • MF0324_2: Controls en el procés de condicionament de productes farmacèutics i afins - 120H
   • UF1194: Control d'equips en el condicionament de productes farmacèutics i afins - 80.
    UF1193: Resposta davant anomalies i desviacions en el condicionament de productes farmacèutics i afins - 40h.

Metodologia

Metodologia altament participativa es combina l'exposició de continguts i la discussió i resolució de casos pràctics incidint en les competències i habilitats necessàries per poder desenvolupar les activitats professionals que es relacionen amb aquest certificat de professionalitat.

Destinataris

Certificat de Professionalitat de nivell 2 adreçat a treballadors i treballadores desocupades interessats a adquirir els coneixements per a treballar com a operadors de productes farmacèutics i afins.

Documentació

- Fotocòpia DNI.
- Targeta actualitzada de la demanda d'ocupació.
- Titulació acadèmica requerida (mínim títol ESO o equivalent) homologada o cursada al territori espanyol.
- Currículum.

Informació acadèmica

Ocupacions o llocs de treball relacionats:

8132.1025 Operador/a de màquina de dosificar i envasar.
8132.1025 Operador/a de condicionat.
8132.1025 Operador/a de màquina d'envasar.
8132.1025 Operador/a de màquina encartronadora.
8132.1025 Operadors/es de màquines de fabricació de productes farmacèutics i cosmètics.
8132.1025 Operador/a de màquines per elaborar productes farmacèutics, en general.

Certificació

Certificat oficial acreditable vàlid per a tot el territori espanyol.

Comparteix