Curs
Comparteix
Imprimir

COMUNICACIÓ EN LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÈS) N3

Preinscripció

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell: Entra aquí

Inici
23
Maig
Final
15
Setembre
Tipus Curs Adreçat a Treballadors/es a l'atur
Modalitat Presencial Sector TOTS
Durada 220 hores Dies DL DM DC DJ DV
Pagament Horari laboral De 09:00 a 14:00
Adreça CECOT
CARRER SANT PAU, 6
08221 - Terrassa

Objectius del curs

Adquirir un grau satisfactori de domini de la competència comunicativa en llengua estrangera (anglès) en comprensió oral i escrita, expressió i interacció oral i expressió escrita, que permeti una certa autonomia en situacions de la vida quotidiana i una iniciació en altres situacions de comunicació menys habituals, de manera adequada i en una llengua estàndard.

Programa

 • COMUNICACIÓ EN LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÈS) N3
  • 1. Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació en llegua anglesa.
  • 2. Elements gramaticals, fonètics i d'ortografia de la llengua anglesa.
  • 3. Desenvolupament d'habilitats lingüístiques per a escoltar, parlar i conversar.
  • 4. Desenvolupament d'habilitats lingüístiques per a llegir i escriure.
  • 5. Tècniques de cerca, tractament i presentació de la informació.

 • COMUNICACIÓ EN LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÈS) N3
  • 1. Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació en llegua anglesa.
   • 1.1. Ampliació del camp semàntic i lèxic sobre temes generals d'interès per als alumnes i relacionats amb el seu àmbit personal, social i laboral: Relacions personals, laborals i socials. Vida quotidiana, personal, acadèmica i professional. Habitatge, llar i entorn. Activitats d'oci i temps lliure. Clima i medi ambient. Viatges i transports. Béns i serveis. Educació i formació. Salut i benestar físic. Ciència i tecnologia. Llengua i comunicació.
    1.2. Funcions o propòsits comunicatius:
    1.2.1. Usos socials habituals de la llengua (salutacions, presentacions, agraïments, excuses i altres)
    1.2.2. Control bàsic de la comunicació (repetir o sol·licitar repetició o aclariment i altres)
    1.2.3. Informació general (demanar i donar informació i altres)
    1.2.4. Coneixement, opinions i valoracions.
    1.2.5. Desitjos, sensacions i sentiments.
    1.2.6. Instruccions, peticions i suggeriments.
    1.3. Varietats d'ús de la llengua: diferències entre el llenguatge formal i informal, parlat i escrit. Marcadors lingüístics de relacions socials. Les normes de cortesia.
    1.4. Diferències de registre i els accents. Utilització de registres adequats al context, a l'interlocutor i a la intenció comunicativa al canal de comunicació, al suport, etc.
    1.5. Aprofundiment en els elements culturals més rellevants: Similituds i diferències significatives entre costums, comportaments, actituds, valors o creences que prevalen entre parlants de la llengua anglesa i de la pròpia.
    1.6. Establiment d'intercanvis comunicatius i coneixement d'informacions culturals dels països on es parla la llengua anglesa.
    1.7. Anàlisi de la llengua anglesa com a mitjà de comunicació i entesa entre pobles, facilitador de l'accés al coneixement, altres cultures i enriquiment personal.
  • 2. Elements gramaticals, fonètics i d'ortografia de la llengua anglesa.
   • 2.1. Revisió i ampliació dels continguts gramaticals estudiats en el N2, prestant especial atenció als punts que es descriuen a continuació.
    2.1.1. Formació de paraules a partir de prefixos, sufixos i paraules compostes.
    2.1.2. Revisió i ampliació de les estructures gramaticals estudiats en el nivell 2 i funcions principals adequades a diferents tipus de text i intencions comunicatives.
    2.1.3. Tipus d'Oracions: afirmativa, negativa, disjuntiva, adversativa, interrogatives amb preposició al final, exclamatives, desideratives, impersonals. Subordinació nominal, de relatiu i adverbial. Oracions condicionals de 2° i 3er tipus. Oracions interrogatives amb preposició al final. Estil indirecte: canvis en els temps verbals i en altres elements de l'oració. Veu passiva amb temps simples i verbs modals.
    2.1.4. Substantius: Comptables i incomptables. Casos especials. Gènere i número.
    2.1.5. Adjectius: Modificacions de l'adjectiu. Formes, ús i posició (Repàs i ampliació). Comparatius i superlatius (Repàs i ampliació).
    2.1.6. Determinants: Casos més comuns d'omissió de l'article, Formes, posició i usos de demostratius, possessius, indefinits, numerals, interrogatius i exclamatius. L'article determinat i indeterminat: usos més comuns i casos especials. Altres determinants: another, other, both, each, such, neither, either, all.
    2.1.7. Pronoms: Revisió i ampliació dels pronoms personals: subjecte i complement. Ús i posició. Possessius, demostratius, interrogatius, exclamatius i indefinits: reforç i ampliació. Reflexius, recíprocs i relatius.
    2.1.8. Adverbis: Conjuncions i locucions conjuntives. Preposicions.
    2.1.9. Verbs: Revisió dels temps verbals del N2.Formes per a expressar passat i futur. Formes per a expressar condició. Verbs modals. Verbs seguits d'infinitiu i gerundi. Phrasal verbs. Estil indirecte: Correlació de temps verbals per a la transmissió d'informació d'acord amb la situació comunicativa. Veu passiva: present i passat simple.
    2.2. Ús de regles de fonologia i ortografia:
    2.2.1. Ortografia adequada del lèxic i expressions treballades.
    2.2.2. Revisió de l'abecedari i lletreig.
    2.2.3. Abreviatures i sigles més comunes.
    2.2.4. Correspondència entre fonemes i lletres.
    2.2.5. Reconeixement i pronunciació dels fonemes vocàlics i consonàntics.
    2.2.6. Reconeixement de les síl·labes tòniques.
    2.2.7. Entonació per a les funcions comunicatives treballades.
    2.2.8. Producció i interpretació de diferents patrons d'accentuació, ritme i entonació necessaris per a l'expressió i comprensió de diferents actituds i sentiments.
    2.2.9. Aplicació de les principals regles ortogràfiques.
    2.2.10. Maneig dels signes de puntuació (punt, com, dos punts, punt i com, ratlla, parèntesi, cometes, signes d'interrogació i exclamació).
  • 3. Desenvolupament d'habilitats lingüístiques per a escoltar, parlar i conversar.
   • 3.1. Comprensió del significat general i específic de produccions orals corresponents a diferents àmbits.
    3.1.1. Conferències i discursos sobre temes concrets i amb una certa abstracció dins del camp d'interès general de l'alumnat.
    3.1.2. Missatges transmesos pels mitjans de comunicació i emesos tant en llengua estàndard com per parlants amb diferents accents.
    3.1.3. Comunicació interpersonal sobre temes d'ús quotidià, d'interès general i temes abstractes, amb la finalitat de contestar en el moment.
    3.2. Comprensió i inferència de significats no explícits, per a captar les idees principals o per a comprovar la comprensió usant claus contextuals en textos orals sobre temes diversos.
    3.3. Comprensió global d'un missatge, sense necessitat d'entendre tots i cadascun dels elements d'aquest.
    3.4. Elaboració de missatges orals sobre diversos assumptes relacionats amb interessos de l'alumnat o amb temes generals.
    3.4.1. Ús de recursos variats per a facilitar la comunicació i de mecanismes que donin coherència i cohesió al discurs.
    3.4.2. Correcció gramatical raonable i adequada pronunciació, ritme i entonació.
    3.5. Participació en discussions i debats sobre temes d'actualitat en els quals s'expressin punts de vista sobre un tema conegut.
    3.5.1. Planificació i estructuració prèvia que ofereixi informació detallada.
    3.5.2. Utilització d'exemples adequats que argumentin les opinions i punts de vista expressats
    3.5.3. Arguments expressats amb claredat i desenvolupant actituds respectuoses, reflexives i crítiques davant les aportacions alienes.
    3.6. Intervenció en converses amb un cert grau de fluïdesa, naturalitat i precisió, sobre temes variats, utilitzant mecanismes de participació, interacció i negociació de significats.
  • 4. Desenvolupament d'habilitats lingüístiques per a llegir i escriure.
   • 4.1. Lectura de manera autònoma i comprensió de la informació general, específica i detallada continguda en diferents tipus de textos sobre la vida quotidiana, temes socials, culturals i laborals.
    4.2. Comprensió i inferència de significats no explícits, postures, opinions o punts de vista procedents de textos propis dels mitjans de comunicació (articles, columnes d'opinió, missatges publicitaris) referits a temes concrets sobre l'actualitat.
    4.3. Composició de textos senzills i d'una certa complexitat, adaptant-se a la intenció comunicativa, utilitzant el registre apropiat amb claredat, correcció gramatical i adequació lèxica sobre:
    4.3.1. Textos sobre la vida laboral (cartes de presentació, sol·licituds, currículum, instruccions)
    4.3.2. Textos sobre la vida quotidiana, temes socials, culturals i personals.
    4.3.3. Narracions i descripcions d'experiències, fets, idees i sentiments.
    4.3.4. Textos propis dels mitjans de comunicació.
  • 5. Tècniques de cerca, tractament i presentació de la informació.
   • 5.1. Consulta de fonts de diferents fonts d'informació impreses i digitals (llibres, internet, CD-ROM, enciclopèdies multimèdia, etc.)
    5.2. Planificació, organització de materials i elaboració formal de les produccions orals i
    escrites.
    5.3. Revisió i presentació de composicions escrites pròpies utilitzant les tecnologies de la
    informació i comunicació.

Metodologia

La metodologia utilitzada és pràctica i participativa, consisteix en la realització d'exercicis escrits i orals, individuals i en grup. Es fan dinàmiques on els diferents alumnes poden participar i dur a la pràctica els coneixements d’Anglès. Per tal d'aconseguir una resolució satisfactòria dels objectius del curs, en primer exposa la part de gramàtica de la manera més amena possible, tot combinant-ho amb moltes altres activitats pràctiques de tipus didàctic com vénen a ser jocs, debats, Role-play, etc.

Destinataris

Persones en situació d’atur que vulguin adquirir la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa.

Documentació

- Fotocòpia DNI.
- Targeta actualitzada de la demanda d'ocupació.
- La titulació acadèmica requerida compulsada.
- Currículum.

Certificació

Diploma d'aprofitament.

Drets d'inscripció

Per a poder accedir a aquest curs els alumnes hauran de trobar-se en alguna de les següents situacions:
12.1 No reunir els requisits establerts en els apartats a), b), c), d) i e) per a l'accés als Certificats de professionalitat de nivell 3 de qualificació, segons l'article 20.2 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, és a dir, NO disposar del títol de batxillerat o superior.
12.2 No haver superat amb anterioritat la prova de competència clau de comunicació en llengua estrangera (Inglés) nivell 3, necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a un certificat de professionalitat de nivell 3 de qualificació, tal com es recull en l'article 20.2 apartat f) del citat Reial decret 34/2008 de 18 de març i els reials decrets pels quals s'estableixen certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació.
12.3 No disposar d'acreditació de nivell de llengua estrangera (anglès) B1 o superior.

Comparteix