Curs
Comparteix
Imprimir

COMUNICACIÓ EN LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÈS) N2

Preinscripció

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell: Entra aquí

Inici
19
Setembre
Final
01
Desembre
Tipus Curs Adreçat a Treballadors/es a l'atur
Modalitat Presencial Sector TOTS
Durada 220 hores Dies DL DM DC DJ DV
Pagament Horari laboral De 09:00 a 14:00
Adreça CECOT
CARRER SANT PAU, 6
08221 - Terrassa

Objectius del curs

- Adquirir el nivell de competència necessària en l'àmbit de les llengües estrangeres (anglès) per a comprendre, interactuar i expressar-se en situacions de comunicació bàsica, tant oral com escrita, utilitzant una llengua estàndard.

Programa

 • COMUNICACIÓ EN LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÈS) N2
  • 1. Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació de llengua anglesa
  • 2. Elements gramaticals i fonètics en l'ús de la llengua anglesa
  • 3. Produccions orals en llengua anglesa
  • 4. Produccions escrites en llengua anglesa

 • COMUNICACIÓ EN LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÈS) N2
  • 1. Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació de llengua anglesa
   • 1.1. Utilització de la llengua anglesa per a:
    1.1.1. Referir-se a accions habituals o del moment present
    1.1.2. Referir-se a accions i situacions del passat
    1.1.3. Expressar situacions i fets en futur
    1.1.4. Donar i demanar informació
    1.1.5. Expressar opinions, actituds i coneixements
    1.1.6. Expressar gustos, desitjos i sentiments
    1.1.7. Proposar una acció, oferir, convidar i respondre a propostes i invitacions
    1.1.8. Relacionar-se amb altres persones
    1.1.9. Reaccionar i cooperar en la interacció
    1.2. Reconeixement d'aspectes sociolingüístics i culturals. Usos formals i informals.
    1.2.1. Marcadors lingüístics de relacions socials
    1.2.2. Normes de cortesia
    1.2.3. Característiques més significatives dels costums, normes, actituds i valors de la societat de la llengua de la qual s'estudia
    1.2.4. Elements culturals més rellevants dels països on parla la llengua estrangera
    1.3.Utilització del vocabulari en l'expressió oral i escrita:
    1.3.1. Utilització d'expressions comunes, frases fetes i lèxic sobre temes d'interès personal i general, temes quotidians i temes relacionats amb continguts d'altres matèries del currículum.
    1.3.2. Reconeixement de sinònims, antònims, (false friends) i formació de paraules a partir de
    prefixos i sufixos.
  • 2. Elements gramaticals i fonètics en l'ús de la llengua anglesa
   • 2.1.Construcció d'oracions
    2.1.1. Oracions i frases. Ordre sintàctic dels elements. Concordances bàsiques. Ús d'estructures i funcions associades a diferents situacions de comunicació.
    2.1.2. Tipus d'oracions: Simples i compostes
    2.1.3. Oracions declaratives afirmatives, negatives, interrogatives i exclamatives
    2.1.4. Coordinació i subordinació amb els enllaços més freqüents
    2.1.5. Conjuncions coordinants i subordinants més habituals
    2.1.6. Preposicions i locucions prepositives més freqüents.
    2.2. Substantius: Gènere i número. Plurals irregulars. Comptables i incomptables. El genitiu saxó.
    2.3. Adjectius: Tipus, ús i posició. Graus igualtat, comparatiu i superlatiu. Formes irregulars.
    2.4. Adverbis: Ús i posició. Diferents tipus d'expressions més freqüents. Expressions freqüents de lloc, temps, manera, freqüència, quantitat i probabilitat. Expressions d'afirmació i negació
    2.5. Determinants. Tipus i usos més freqüents. Utilització en les oracions.
    2.5.1. L'article determinat i indeterminat
    2.5.2. Usos més comuns i omissió de l'article
    2.5.3. Demostratius i Interrogatius
    2.5.4. Numerals cardinals i ordinals. Partitius més comuns
    2.5.5. Indefinits més freqüents
    2.5.6. Possessius
    2.5.7. Uns altres determinants: another, other
    2.6. Pronoms: Personals: subjecte i complement. Posició. Possessius. Impersonals. Demostratius. Interrogatius. Indefinits. Relatius
    2.7. Ús de les formes verbals.
    2.7.1. Utilització dels verbs Auxiliars. Temps verbals.
    2.7.2. Formes i ús del verb "be"
    2.7.3. Auxiliars: do, be, have
    2.7.4. Present simple/Present continu
    2.7.5. Passat simple/Passat continu
    2.7.6. Present Perfecte
    2.7.7. Passat simple. Formes regulars i irregulars
    2.7.8. Futur be going to
    2.7.9. Futur: present continu i present simple
    2.7.10. Imperatiu
    2.7.11. Verbs modals: ca/could, may, must, should, would. Característiques i uso
    2.7.12. Veu passiva: present i passat simple
    2.8. Descripció i comparació d'hàbits i estils de vida amb accions en curs. Present simple i continu. Used to + infinitiu. Pronoms interrogatius.
    2.9. Expressió de fets passats vinculats amb el present o amb un passat anterior. Passat simple i continu. Present perfecte: for, since, already, yet, etc. Preguntes subjecte i objecte. Marcadors del discurs.
    2.10. Realització de prediccions i expressar intencions. Expressar certesa i probabilitat. Will.
    Be going to/Present continu. Oracions temporals i condicionals (tipus I). May/*might/ca/ca't, etc.
    2.11. Expressió de preferències i opinions. Fer invitacions i respondre a aquestes.I love/*like/*enjoy/don't like/*hate/*It's too , etc. Connectors: and, because, but, sota, such, both,
    etc.
    2.12. Realització d'hipòtesi i donar consells. Oracions condicionals (tipus II). Should/ Shouldn't.
    2.13. Transmetre les opinions i idees d'uns altres. Estil indirecte. Expressions temporals.
    2.14. Expressar processos i canvis. Veu passiva.
    2.15. Ús de les regles de fonologia i ortografía:
    2.15.1. Reconeixement de símbols fonètics i pronunciació de fonemes d'especial dificultat.
    2.15.2. Ortografia adequada del lèxic i expressions treballades.
    2.15.3. Pronunciació de formes contractas i terminació en formes de temps verbals. Formes febles.
    2.15.4. Producció autònoma del ritme i entonació.
    2.15.5. Fonemes (vocals i consonants). Síl·labes tòniques.
    2.15.6. Correspondència fonema-lletra. Lletreig.
    2.15.7. Aplicació de les principals regles ortogràfiques
    2.15.8. Maneig dels signes de puntuació (punt, com, dos punts, punt i com, ratlla, parèntesi, cometes, signes d'interrogació i exclamació).
  • 3. Produccions orals en llengua anglesa
   • 3.1. Comprensió del significat general i específic de xerrades sobre temes coneguts presentats de manera clara i organitzada.
    3.2. Comprensió de la comunicació interpersonal, amb la finalitat de contestar de manera immediata.
    3.3. Comprensió general de les dades més rellevants de programes emesos pels mitjans
    audiovisuals amb llenguatge clar i senzill.
    3.4. Ús d'estratègies de comprensió dels missatges orals: context verbal i no verbal,
    coneixements previs sobre la situació, identificació de paraules clau, identificació de l'actitud
    i intenció del parlant.
    3.5. Producció oral de descripcions, narracions i explicacions sobre experiències, esdeveniments i continguts diversos, tenint en compte els elements de cohesió i
    coherència.
    3.6. Valoració de la correcció formal en la producció de missatges orals.
    3.7. Participació en converses i simulacions sobre temes quotidians i d'interès personal amb diversos fins comunicatius. Mostrant respecte cap als errors i dificultats que puguin tenir els altres.
    3.8. Ús de respostes espontànies i precises a situacions de comunicació a l'aula.
    3.9. Ús de convencions pròpies de la conversa en activitats de comunicació reals i simulades: torn de paraula, canvi de tema, etc.
    3.10. Ús autònom d'estratègies de comunicació per a iniciar, mantenir i acabar la interacció
  • 4. Produccions escrites en llengua anglesa
   • 4.1. Identificació del tema d'un text escrit amb el suport contextual que aquest contingui.
    4.2. Identificació de la intenció de l'emissor del missatge.
    4.3. Inferència de significats i informacions desconegudes, mitjançant la interpretació d'elements
    lingüístics i no lingüístics.
    4.4. Comprensió general i específica de diversos textos, en suport paper i digital, d'interès general o referits a continguts d'altres matèries del currículum.
    4.5. Lectura autònoma de textos més extensos relacionats amb els seus interessos.
    4.6. Obtenció d'informació a partir de diferents fonts, en suport paper, digital o multimèdia, per a la realització de tasques específiques.
    4.7. Consolidació d'estratègies de lectura ja utilitzades.
    4.8. Composició de textos diversos, amb lèxic adequat al tema i al context, amb els elements necessaris de cohesió per a marcar amb claredat la relació entre idees i utilitzant amb autonomia estratègies bàsiques en el procés de composició escrita (planificació, textualización i revisió).
    4.9. Ús amb una certa autonomia del registre apropiat al lector al qual va dirigit el text (formal i
    informal)
    4.10. Comunicació personal amb parlants de la llengua estrangera a través de correspondència
    postal o utilitzant mitjans informàtics.
    4.11. Ús correcte de l'ortografia i dels diferents signes de puntuació.
    4.12.Interès per la presentació cuidada dels textos escrits, en suport paper i digital.

Metodologia

La metodologia utilitzada és pràctica i participativa, consisteix en la realització d'exercicis escrits i orals, individuals i en grup. Es fan dinàmiques on els diferents alumnes poden participar i dur a la pràctica els coneixements d’Anglès. Per tal d'aconseguir una resolució satisfactòria dels objectius del curs, en primer exposa la part de gramàtica de la manera més amena possible, tot combinant-ho amb moltes altres activitats pràctiques de tipus didàctic com vénen a ser jocs, debats, Role-play, etc.

Destinataris

Persones en situació d’atur que vulguin adquirir la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa.

Documentació

- Fotocòpia DNI.
- Targeta actualitzada de la demanda d'ocupació.
- Currículum.

Certificació

Diploma d'aprofitament.

Drets d'inscripció

Per a poder accedir a aquest curs els alumnes hauran de trobar-se en alguna de les següents situacions:
12.1 No reunir els requisits establerts en els apartats a),b),c),d) i e) per a l’accés als Certificats de professionalitat de nivell 3 de qualificació, segons article 20.2 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, és a dir, NO disposar de títol de batxillerat o superior.
12.2 No haver superat amb anterioritat la prova de competència clau de comunicació en llengua estrangera (Inglés) nivell 2, necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a un certificat de professionalitat de nivell 2 de qualificació, tal com es recull en l’article 20.2 apartat f) del citat Reial decret 34/2008 de 18 de març i els reials decrets pels quals s’estableixen certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació.
12.3 No disposar d’acreditació de nivell de llengua estrangera (anglès) A2 o superior.

Comparteix