Curs
Comparteix
Imprimir

OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS - IF003

Preinscripció
Inici
20
Abril
Final
30
Octubre
Tipus Curs Adreçat a Treballadors/es a l'atur
Modalitat Presencial Sector TOTS
Durada 470 hores Dies -
Pagament Horari laboral -
Adreça -

Objectius del curs

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.

Programa

 • FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (10H)
  • 1. Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat.
 • PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS (40H)
  • 1. Operacions auxiliars de gestió de correspondència i paqueteria.
  • 2. Operacions auxiliars de documentació econòmic-administrativa i comercial bàsica.
 • Operacions auxiliars de serveis administratius generals - ADGG0408_CEN (390H)
  • MF0969_1: Tècniques administratives bàsiques d'oficina - 150H
  • MF0970_1: Operacions bàsiques de comunicació - 120H
  • MF0971_1: Reproducció i arxiu - 120H
 • BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (30H)
  • 1. Conceptes Bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
  • 2. Riscos laborals i la seva prevenció.
  • 3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa.
  • 4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.

 • FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (10H)
  • 1. Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat.
   • 1.1 Inserció laboral.
    1.2 Sensibilització mediambiental.
    1.3 Sensibilització en la igualtat de gènere.
 • PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS (40H)
  • 1. Operacions auxiliars de gestió de correspondència i paqueteria.
   • 1.1. Recepció i selecció.
    1.2. Registre i classificació: mitjans i criteris utilitzats.
    1.3. Distribució: embalatge, empaquetat, procediments d'enviament i aplicació de tarifes.
  • 2. Operacions auxiliars de documentació econòmic-administrativa i comercial bàsica.
   • 2.1. Comprovació, classificació i registre de comandes, albarans i factures.
    2.2. Actualització d'arxius de clients i proveïdors.
    2.3. Actualització d'arxiu d'empleats i registre de nòmines.
    2.4. Comprovació de càlculs bàsics de documents de cobrament i pagament.
    2.5. Classificació de documents de tresoreria.
    2.6. Actualització i registre de documents de tresoreria.
    2.7. Quadre d'operacions de tresoreria.
    2.8. Registre d'entrades
 • Operacions auxiliars de serveis administratius generals - ADGG0408_CEN (390H)
  • MF0969_1: Tècniques administratives bàsiques d'oficina - 150H
   • UF0517: Organització empresarial i de recursos humans - 30h.
    UF0518: Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria a l'empresa - 30h.
    UF0519: Gestió auxiliar de documentació econòmico-administrativa i comercial - 90H.
  • MF0970_1: Operacions bàsiques de comunicació - 120H
   • UF0520: Comunicació en les relacions professionals - 50h.
    UF0521: Comunicació oral i escrita a l'empresa - 70h.
  • MF0971_1: Reproducció i arxiu - 120H
   • UF0513: Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic - 60h.
    UF0514: Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic - 60h.
 • BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (30H)
  • 1. Conceptes Bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
   • 1.1. El treball i la salut.
    1.2. Riscos professionals.
    1.3. Marc normatiu bàsic en materia de prevenció de riscos laborals.
  • 2. Riscos laborals i la seva prevenció.
   • 2.1. Riscos lligats a les codicions de seguretat.
    2.2. Les senyals de seguretat.
    2.3. Riscos lligats al medi ambient de treball.
    2.4. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
    2.5. La protecció de la seguretat i la salut dels treballadors a la feina.
    2.6. Plans d'emergència i evacuació: nocions bàsiques.
    2.7. Primers auxilis.
    2.8. El control de la salut dels treballadors.
  • 3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa.
   • 3.1. Riscos relacionats amb les condicions de seguretat de l'activitat específica.
    3.2. Mides preventives elementals a adoptar.
  • 4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
   • 4.1. La gestió de la prevenció de riscos laborals a l'empresa.
    4.2. El sistema de Prevenció de Riscos Laborals.
    4.3. Modalitats de recursos humans i materials per al desenvolupament d'activitats preventives.
    4.4. Organismes públics relacionats amb la seguretat i la salut en el treball.

Metodologia

Metodologia altament participativa, combina l’exposició de continguts amb la resolució de casos pràctics.

Destinataris

Certificat de Professionalitat de nivell 1 adreçat a treballadors i treballadores desocupades interessats/des a adquirir els coneixements per a treballar com a auxiliars de serveis administratius.

Documentació

- Fotocòpia DNI.
- Targeta actualitzada de la demanda d'ocupació.
- No es requereix titulació acadèmica.
- Currículum.

Informació acadèmica

Ocupacions o llocs de treball relacionats:
Operadors/es de central telefònica.
Teleoperadors/es.
Recepcionistes-telefonistes en oficines, en general.
Empleats/des de finestreta de correus.
Classificadors/es-repartidors/es de correspondència.
Ordenances.
Taquillers/es.
Auxiliar de serveis generals.
Auxiliar d'oficina.
Auxiliar d'arxiu.
Auxiliar d'informació.

Certificació

Certificat oficial acreditable vàlid per a tot el territori espanyol.

Comparteix